درایور تمام مدلهای پرینتر چاپگر

1392/6/8

درایور یا راه انداز پرینتر های  HP اچ پی


 پرینترها و چندکاره‎های لیزری رنگی:

» HP Color LaserJet 1500
» 
HP Color LaserJet 1600
» HP Color LaserJet 2500
» HP Color LaserJet 2550
  » 
HP Color LaserJet 2600n
» HP Color LaserJet 2605
» HP Color LaserJet 3500
» HP Color LaserJet 3550
» HP Color LaserJet 3600
» HP Color LaserJet 3700
» HP Color LaserJet 3800
» HP Color LaserJet 4500
» HP Color LaserJet 4550
» HP Color LaserJet 4600
» HP Color LaserJet 4650
» HP Color LaserJet 4700
» HP Color LaserJet 5500
» HP Color LaserJet 5550
» HP Color LaserJet 8500
» HP Color LaserJet 8550
» HP Color LaserJet 9500

        » HP Color LaserJet CP1025nw
    » 
HP Color LaserJet CP1215
    » 
HP Color LaserJet CP1217

      » HP Color LaserJet CP1515n

» HP Color LaserJet CP1518ni
» 
HP Color LaserJet CP1525nw
» HP Color LaserJet CP2025
» HP Color LaserJet CP3505
» HP Color LaserJet CP3525
» HP Color LaserJet CP4005
» HP Color LaserJet CP4025
» HP Color LaserJet CP4525
» HP Color LaserJet CP5225
» HP Color LaserJet CP5525
» HP Color LaserJet CP6015
» 
HP Color LaserJet 2820 All-in-One
» 
HP Color LaserJet 2840 All-in-One
» HP Color LaserJet 4730 Multifunction
» 
HP Color LaserJet 8550 Multifunction
» 
HP Color LaserJet CM1015 Multifunction
» 
HP Color LaserJet CM1017 Multifunction
» HP Color LaserJet CM1312 Multifunction
» HP Color LaserJet CM1415 Multifunction
» HP Color LaserJet CM2320 Multifunction
» HP Color LaserJet CM3530 Multifunction
» HP Color LaserJet CM4540 Multifunction
» HP Color LaserJet CM4730 Multifunction
» HP Color LaserJet CM6030 Multifunction
» HP Color LaserJet CM6040 Multifunction


پرینترهای لیزری مشکی:

» HP LaserJet 4
» HP LaserJet 5
» HP LaserJet 6
» 
HP LaserJet 1000
» 
HP LaserJet 1005  
» 
HP LaserJet 1010   
» 
HP LaserJet 1012   
» 
HP LaserJet 1015   
» HP LaserJet 1018
   
» HP LaserJet 1020
   
» HP LaserJet 1022
   
» HP LaserJet 1100
» 
HP LaserJet 1150   
» 
HP LaserJet 1160   
» HP LaserJet 1200
   
» HP LaserJet 1300
   
» HP LaserJet 1320
   
» HP LaserJet 2000
» HP LaserJet 2100
» HP LaserJet 2200
» HP LaserJet 2300
» 
HP LaserJet 2410
» HP LaserJet 2420
» HP LaserJet 2430
» HP LaserJet 4000
» HP LaserJet 4050
» HP LaserJet 4100
» HP LaserJet 4200
» HP LaserJet 4240
» HP LaserJet 4250

» HP LaserJet 4300
» HP LaserJet 4350
» HP LaserJet 5000
» HP LaserJet 5100
» HP LaserJet 5200
» HP LaserJet 8000
» HP LaserJet 8100
» HP LaserJet 8150
» HP LaserJet 9000
» HP LaserJet 9040
» HP LaserJet 9050
» 
HP LaserJet P1005 
» 
HP LaserJet P1006   
» 
HP LaserJet P1007
» 
HP LaserJet P1008
» 
HP LaserJet P1009
» HP LaserJet P1505
   
» HP LaserJet P2014
   
» HP LaserJet P2015
   
» HP LaserJet P2035
   
» HP LaserJet P2055
   
» HP LaserJet P3005
» HP LaserJet P3015
» HP LaserJet P4014
» HP LaserJet P4015
» HP LaserJet P4515
» HP LaserJet II
» HP LaserJet III
» HP LaserJet Original Printer series

   

چندکاره‎های لیزری مشکی:

.

» HP LaserJet 1100A All-in-One
» HP LaserJet 1220 All-in-One
» HP LaserJet 3015 All-in-One   
» HP LaserJet 3020 All-in-One   
» HP LaserJet 3030 All-in-One   
» HP LaserJet 3050 All-in-One   
» HP LaserJet 3052 All-in-One   
» HP LaserJet 3055 All-in-One   
» HP LaserJet 3100 All-in-One

» HP LaserJet 3150 All-in-One
» HP LaserJet 3200 All-in-One
» HP LaserJet 3300 Multifunction
» HP LaserJet 3310 Digital Copier
» HP LaserJet 3320 Multifunction
» HP LaserJet 3330 Multifunction
» HP LaserJet 3380 All-in-One
» HP LaserJet 3390 All-in-One
» HP LaserJet 3392 All-in-One
» HP LaserJet 4100 Multifunction
» HP LaserJet 4101 Multifunction
» HP LaserJet 4345 Multifunction

» HP LaserJet 8000 Multifunction

» HP LaserJet 8100 Multifunction
» HP LaserJet 8150 Multifunction

» HP LaserJet 9000 Multifunction
» HP LaserJet 9040 Multifunction
» HP LaserJet 9050 Multifunction
» HP LaserJet 9055mfp
» HP LaserJet 9065mfp

» HP LaserJet M1005 Multifunction
» HP LaserJet M1120 Multifunction
» HP LaserJet M1319f Multifunction
» HP LaserJet M1522 Multifunction   
» HP LaserJet M2727 Multifunction   

» HP LaserJet M3027 Multifunction
» HP LaserJet M3035 Multifunction
» HP LaserJet M4345 Multifunction
» HP LaserJet M4349x Multifunction
» HP LaserJet M5025 Multifunction
» HP LaserJet M5035 Multifunction
» HP LaserJet M9040 Multifunction
» HP LaserJet M9050 Multifunction
» HP LaserJet M9059 Multifunction

   

پرینترهای جوهرافشان دسک‎جت (Deskjet):

» HP 900 Inkjet
» HP 910 Printer series
» HP 2000c/2000cxi
» HP 2500c
» HP Deskjet 310
» HP Deskjet 320
» HP Deskjet 340
» HP Deskjet 350 Mobile
» HP Deskjet 400
» HP Deskjet 420
» HP Deskjet 450 Mobile
» HP Deskjet 460 Mobile
» HP Deskjet 500
» HP Deskjet 505k
» HP Deskjet 510
» HP Deskjet 520
» HP Deskjet 540
» HP Deskjet 550c
» HP Deskjet 560
» HP Deskjet 600
» HP Deskjet 610
» HP Deskjet 612c
» HP Deskjet 630c
» HP Deskjet 632c
» HP Deskjet 640
» HP Deskjet 642c
» HP Deskjet 648c
» HP Deskjet 656
» HP Deskjet 660
» HP Deskjet 670
» HP Deskjet 672c
» HP Deskjet 680c
» HP Deskjet 682c
» HP Deskjet 690c
» HP Deskjet 692k
» HP Deskjet 693c
» HP Deskjet 694c
» HP Deskjet 695
» HP Deskjet 697c
» HP Deskjet 710c
» HP Deskjet 712c
» HP Deskjet 720c
» HP Deskjet 722c

» HP Deskjet 810c
» HP Deskjet 812c
» HP Deskjet 815c

» HP Deskjet 820
» HP Deskjet 825
» HP Deskjet 830c
» HP Deskjet 832c
» HP Deskjet 840c
» HP Deskjet 841c
» HP Deskjet 842c

» HP Deskjet 843
» HP Deskjet 845
» HP Deskjet 850
» HP Deskjet 855
» HP Deskjet 870
» HP Deskjet 880c
» HP Deskjet 882c
» HP Deskjet 890cse

» HP Deskjet 895
» HP Deskjet 916c
» HP Deskjet 920
» HP Deskjet 930
» HP Deskjet 932c
» HP Deskjet 934c
» HP Deskjet 935c

» HP Deskjet 940
» HP Deskjet 948c
» HP Deskjet 950c
» HP Deskjet 952c
» HP Deskjet 955c
» HP Deskjet 957c
» HP Deskjet 959c
» HP Deskjet 960

» HP Deskjet 970
» HP Deskjet 980cxi
» HP Deskjet 990
» HP Deskjet 995
» HP Deskjet 1000
» HP Deskjet 1100c
» HP Deskjet 1120
» HP Deskjet 1125c
» HP Deskjet 1180c

» HP Deskjet 1200c/PS
» HP Deskjet 1220
» HP Deskjet 1280
» HP Deskjet 1600
» HP Deskjet 3320
» HP Deskjet 3322
» HP Deskjet 3323
» HP Deskjet 3325
» HP Deskjet 3420
» HP Deskjet 3425
» HP Deskjet 3450
» HP Deskjet 3520
» HP Deskjet 3535
» HP Deskjet 3550

» HP Deskjet 3620
» HP Deskjet 3645
» HP Deskjet 3647
» HP Deskjet 3650
» HP Deskjet 3653

» HP Deskjet 3740
» HP Deskjet 3743
» HP Deskjet 3744

» HP Deskjet 3745
» HP Deskjet 3747
» HP Deskjet 3748
» HP Deskjet 3810
» HP Deskjet 3816
» HP Deskjet 3820
» HP Deskjet 3822

» HP Deskjet 3843
» HP Deskjet 3845
» HP Deskjet 3847
» HP Deskjet 3848

» HP Deskjet 3910
» HP Deskjet 3915
» HP Deskjet 3918
» HP Deskjet 3920
» HP Deskjet 3930
» HP Deskjet 3938
» HP Deskjet 3940
» HP Deskjet 5145
» HP Deskjet 5150
» HP Deskjet 5151
» HP Deskjet 5160

» HP Deskjet 5420v
» HP Deskjet 5432
» HP Deskjet 5440
» HP Deskjet 5442
» HP Deskjet 5443

» HP Deskjet 5550
» HP Deskjet 5551
» HP Deskjet 5552

» HP Deskjet 5650
» HP Deskjet 5652
» HP Deskjet 5655

» HP Deskjet 5740
» HP Deskjet 5743
» HP Deskjet 5745
» HP Deskjet 5748
» HP Deskjet 5850
» HP Deskjet 5940
» HP Deskjet 5943

» HP Deskjet 6122
» HP Deskjet 6127

» HP Deskjet 6520
» HP Deskjet 6540
» HP Deskjet 6543
» HP Deskjet 6548

» HP Deskjet 6620
» HP Deskjet 6840
» HP Deskjet 6843
» HP Deskjet 6848
» HP Deskjet 6940
» HP Deskjet 6980

» HP Deskjet 6988
» HP Deskjet 9300
» HP Deskjet 9650
» HP Deskjet 9670
» HP Deskjet 9680
» HP Deskjet 9800

» HP Deskjet D1311
» HP Deskjet D1320
» HP Deskjet D1330
» HP Deskjet D1341
» HP Deskjet D1360
» HP Deskjet D1415
» HP Deskjet D1420
» HP Deskjet D1430
» HP Deskjet D1455
» HP Deskjet D1460
» HP Deskjet D1468
» HP Deskjet D1470
» HP Deskjet D1520
» HP Deskjet D1530
» HP Deskjet D1558
» HP Deskjet D1560
» HP Deskjet D1568
» HP Deskjet D1660
» HP Deskjet D1663
» HP Deskjet D2330
» HP Deskjet D2345
» HP Deskjet D2360
» HP Deskjet D2430
» HP Deskjet D2445
» HP Deskjet D2460
» HP Deskjet D2530
» HP Deskjet D2545
» HP Deskjet D2560
» HP Deskjet D2563
» HP Deskjet D2568

» HP Deskjet D2660
» HP Deskjet D2663
» HP Deskjet D2680

» HP Deskjet D4160
» HP Deskjet D4163
» HP Deskjet D4260
» HP Deskjet D4263
» HP Deskjet D4268

» HP Deskjet D4360
» HP Deskjet D4363
» HP Deskjet D4368

» HP Deskjet D5560
» HP Deskjet D5563
» HP Deskjet Ink Advantage D730
» HP Deskjet Ink Advantage K109a

» HP Deskjet Plus Printer
» HP Deskjet portable Printer
» HP Deskjet Printer

 

   

پرینترهای چندکاره جوهرافشان آفیس‎جت (Officejet):

» HP Officejet 300
» HP Officejet 330
» HP Officejet 350
» HP Officejet 500
» HP Officejet 520
» HP Officejet 570
» HP Officejet 590
» HP Officejet 600
» HP Officejet 610
» HP Officejet 630
» HP Officejet 635
» HP Officejet 700
» HP Officejet 710
» HP Officejet 720
» HP Officejet 725
» HP Officejet 4105
» 
HP Officejet 4110
» 
HP Officejet 4215
» HP Officejet 4219
» HP Officejet 4255
» HP Officejet 4311
» HP Officejet 4314
» 
HP Officejet 4315
» HP Officejet 4355
» HP Officejet 4400 - K410a
» 
HP Office jet 4500
» HP Officejet 4575 - K710a
» HP Officejet 5105
» 
HP Officejet 5110
» HP Officejet 5505
» 
HP Officejet 5510
» HP Officejet 5605
» 
HP Officejet 5610
» HP Officejet 6105
» 
HP Officejet 6110
» 
HP Officejet 6210
» HP Officejet 6215
» 
HP Officejet 6310
» 
HP Officejet 6500
» 
HP Officejet 7110
» HP Officejet 7115
» 
HP Officejet 7130
» HP Officejet 7135xi
» 
HP Officejet 7210
» 
HP Officejet 7310
»
HP Officejet 7410
» HP Officejet 7500A - E910a
» HP Officejet 9110
» HP Officejet 9120
» HP Officejet 9130
» HP Officejet Lx
» HP Officejet d125xi

» HP Officejet d135
» HP Officejet d145
» HP Officejet d155xi
»
HP Officejet g55
»
HP Officejet g85
» HP Officejet g95
» HP Officejet J3608
» HP Officejet J3640
» HP Officejet J3650
» HP Officejet J3680
» HP OfficeJet J4524
» HP Officejet J4540
» HP Officejet J4550
» HP Officejet J4580
» HP OfficeJet J4624
» HP Officejet J4660
»
HP Officejet J4680
» HP Officejet J5730
» HP Officejet J5740
» HP Officejet J5750
» HP Officejet J5780
» HP Officejet J5788
» HP Officejet J6413
» HP Officejet J6424
» HP Officejet J6450
» HP Officejet J6480
» HP Officejet k60
»
HP Officejet k80
»
HP Officejet Pro 8500
»
HP Officejet Pro 1150
»
HP Officejet Pro 1170
»
HP Officejet Pro 1175
» HP Officejet Pro L7380
» HP Officejet Pro L7550
» HP Officejet Pro L7555
» HP Officejet Pro L7580
» HP Officejet Pro L7590
» HP Officejet Pro L7650
» HP Officejet Pro L7680
» HP Officejet Pro L7750
» HP Officejet Pro L7780
» HP Officejet Pro L7480
»
HP Officejet r40
» HP Officejet r45
» HP Officejet r60
» HP Officejet r65
»
HP Officejet r80
»
HP Officejet t45
»
HP Officejet t65
» HP Officejet v30
»
HP Officejet v40
» HP Officejet v45

   

پرینترهای چاپ عکس فتواسمارت (Photosmart):

» HP Photosmart 100
» HP Photosmart 130
» HP Photosmart 145
» HP Photosmart 230
» HP Photosmart 245
» HP Photosmart 325
» HP Photosmart 335
» HP Photosmart 337
» HP Photosmart 375
» HP Photosmart 385
» HP Photosmart 475
» HP Photosmart p1000/1000
»
 HP Photosmart 1115
» HP Photosmart p1100xi
» HP Photosmart 1215

» HP Photosmart 1218xi
» HP Photosmart 1315
» HP Photosmart 7150
» HP Photosmart 7260
» HP Photosmart 7345
» HP Photosmart 7350
» HP Photosmart 7450
» HP Photosmart 7550
» HP Photosmart 7655
» HP Photosmart 7660
» HP Photosmart 7755
» 
HP Photosmart 7760
» HP Photosmart 7762
» HP Photosmart 7830
» HP Photosmart 7838
» HP Photosmart 7850
» HP Photosmart 7960
» HP Photosmart 8030
» HP Photosmart 8038
» HP Photosmart 8049

» HP Photosmart 8050
» 
HP Photosmart 8150
» HP Photosmart 8238
» HP Photosmart 8250
» 
HP Photosmart 8450
» HP Photosmart 8750

» HP Photosmart A320

» HP Photosmart A512
» HP Photosmart A516
» HP Photosmart A522
» HP Photosmart A525
» HP Photosmart A526
» HP Photosmart A532
» HP Photosmart A536
» HP Photosmart A616
» HP Photosmart A617
» HP Photosmart A618
» HP Photosmart A626
» HP Photosmart A627
» HP Photosmart A628
» HP Photosmart A636
» HP Photosmart A637
» HP Photosmart A646
» HP Photosmart A712
» HP Photosmart A716
» HP Photosmart A717
» HP Photosmart A826
» HP Photosmart B8550
» HP Photosmart B8553
» HP Photosmart D5145
» HP Photosmart D5155
» HP Photosmart D5160
» HP Photosmart D5345

» HP Photosmart D5460
» HP Photosmart D5463
» HP Photosmart D7155
» HP Photosmart D7160
» HP Photosmart D7260
» HP Photosmart D7360
» HP Photosmart D7368
» HP Photosmart D7460
» HP Photosmart D7560
» HP Photosmart Photo Priner
» HP Photosmart Pro B8338
» HP Photosmart Pro B8350
» HP Photosmart Pro B8353
» HP Photosmart Pro B8850
» HP Photosmart Pro B9180

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0