قرار دادن اسناد درون دستگاه

1392/5/25

شما می توانید از شیشه اسکنر یا تغذیه کننده خودکار سند برای قرار دادن سند جهت کپی، اسکن، و ارسال فکس استفاده کنید.

روی شیشه اسکنر

اطمینان حاصل كنید که هیچ سندی در تغذیه کننده سند نیست. اگر سندی در تغذیه کننده سند تشخیص داده شود، دستگاه آنرا به سندی كه در شیشه اسناد قرار دارد ترجیح داده و اولویت را به آن می دهد. برای بدست آوردن بهترین کیفیت اسکن، بخصوص برای تصاویر رنگی یا دارای درجه خاکستری، از شیشه اسکنر استفاده کنید.

 1. در اسکنر را برداشته و باز کنید.

 2. سند را رو به پایین در شیشه اسکنر قرار دهید. و با هادی ثبت در گوشه بالایی سمت چپ شیشه تراز کنید.

 3. در اسکنر را ببندید.

  [Note]
  • باز گذاشتن در اسکنر در حین کپی کردن می تواند بر کیفیت کپی و مصرف تونر تاثیر بگذارد.

  • وجود گرد و غبار روی شیشه اسکنر موجب می شود نقطه های سیاهی در خروجی کپی ایجاد شود. همیشه آن را تمیز نگه دارید (به تمیز كردن بخش اسكنر مراجعه کنید).

  • اگر از صفحه کتاب یا یک مجله کپی می کنید، در اسکنر را بلند کرده تا لولاهای آن توسط متوقف کننده گرفته شود و سپس در را ببندید. اگر کتاب یا مجله ضخیم تر از ۳۰ میلی متر است، هنگام کپی در را باز نگاه دارید.

  [Caution]
  • مراقب باشید شیشه اسکنر نشکند. ممکن است آسیب ببینید.

  • هنگام بستن در اسکنر، دستهایتان را زیر آن قرار ندهید. در اسکنر ممکن است روی دستهایتان بیفتد و آسیب ببینید.

  • هنگام کپی و اسکن کردن، به چراغ داخل اسکنر نگاه نکنید. برای چشمهای شما مضر است.

در تغذیه کننده سند

با استفاده از تغذیه کننده سند، می توانید بیش از ۴۰ صفحه کاغذ (۷۵ گرم بر مترمربع) رابرای یک کار در دستگاه قرار دهید.

 1. لبه دسته کاغذ را تاب یا هوا دهید تا اسناد قبل از بارگذاری از یکدیگر جدا شوند.

 2. سند را رو به بالا در تغذیه کننده سند قرار دهید. مطمئن شوید که پایین دسته اسناد با اندازه کاغذی که روی سینی ورودی اسناد علامت زده شده است، مطابقت دارد.

 3. هادی عرض تغذیه کننده سند را به اندازه کاغذ تنظیم کنید.

  [Note]

  وجود گرد و غبار روی تغذیه کننده سند، موجب می شود خطوط سیاهی در خروجی كپی ایجاد شود. شیشه را همیشه تمیز نگه دارید (به تمیز كردن بخش اسكنر مراجعه کنید).

تگ ها