برطرف كردن گیر كاغذ

1392/5/25

زمانی که کاغذ گیر می کند، پیام هشداری روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

برای از سر گیری چاپ بعد از رفع گیر کاغذ، باید درپوش جلو را باز و بسته کنید.

[Caution]

به منظور جلوگیری از پاره شدن کاغذ، کاغذ گیر کرده را به آرامی و با کمترین فشار بیرون بکشید. دستورالعمل های زیر را برای رفع گیر کردن کاغذ انجام دهید.

در سینی ۱

 1. در جلو را باز و بسته كنید. کاغذ گیر کرده به طور خودکار از دستگاه بیرون داده می شود.

  اگر کاغذ خارج نشد، به مرحله بعدی بروید.

 2. سینی ۱ را بیرون بکشید.

 3. کاغذ گیر کرده را مستقیم و آرام بکشید و بیرون بیاورید.

  اگر كاغذ با كشیدن بیرون نمی آید، یا اینكه كاغذی در این قسمت نمی بینید، بخش ذوب کننده در اطراف كارتریج تونر را بررسی كنید (به داخل دستگاه مراجعه کنید).

 4. سینی ۱ را درون دستگاه برگردانید تا در جای خود قرار بگیرد. کار چاپ به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.

در سینی دستی

 1. اگر کاغذ به طرز صحیح تغذیه نمی شود، کاغذ را از دستگاه بیرون بکشید.

 2. در جلو را باز كرده و ببندید تا كار چاپ از سر گرفته شود.

داخل دستگاه

[Note]

قسمت ذوب کننده تونر داغ است. هنگام بیرون آوردن کاغذ از دستگاه احتیاط کنید.

 1. درپوش جلو را باز کنید و کارتریج تونر را آرام به طرف پایین فشار داده و بیرون بکشید.

 2. کاغذ گیر کرده را مستقیم و آرام بکشید و بیرون بیاورید.

 3. كارتریج تونر را دوباره در جای خود قرار داده و در جلو را ببندید. کار چاپ به طور خودکار از سر گرفته خواهد شد.

در بخش خروجی

 1. در جلو را باز و بسته كنید. کاغذ گیر کرده به طور خودکار از دستگاه بیرون داده می شود.

  اگر کاغذ گیر کرده را نمی بینید، به مرحله بعد بروید.

 2. کاغذ را به آرامی از سینی خروجی بیرون بکشید.

  اگر نتوانستید کاغذ گیر کرده را پیدا کنید یا اگر در بیرون کشیدن کاغذ با مقاومت روبرو شدید، کشیدن را متوقف کنید و به مرحله بعد بروید.

 3. در عقب را باز كنید.

 4. اهرم فشار را به پایین بکشید و کاغذ را بیرون بیاورید.

  1. اهرم فشار

  اگر کاغذ گیر کرده را نمی بینید، به مرحله بعد بروید.

 5. اهرم های درپوش ذوب کننده تونر را به پایین بکشید و کاغذ را بیرون بیاورید.

  اهرم های درپوش ذوب کننده تونر را به وضعیت اولیه خودشان برگردانید.

  [Note]

  قسمت ذوب کننده تونر داغ است. هنگام بیرون آوردن کاغذ از دستگاه احتیاط کنید.

 6. اهرم فشار را به وضعیت اولیه خودش برگردانید.

 7. در عقب را ببندید.

 8. درپوش جلو را باز و بسته کنید تا كار چاپ به طور خودکار از سر گرفته شود.

تگ ها