نکاتی در خصوص جلوگیری از گیر کردن کاغذ

1392/5/25

با انتخاب انواع صحیح رسانه چاپی، می توان از اکثر گیر کردنها جلوگیری نمود. هنگامی که کاغذ گیر می کند، به دستورالعمل های بعدی مراجعه کنید.

  • بررسی کنید که هادی های قابل تنظیم به طور صحیح قرار گرفته اند (به قراردادن کاغذ در سینی مراجعه کنید).

  • هرگز بیش از اندازه کاغذ در سینی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطح کاغذ زیر علامت ظرفیت کاغذ در داخل سینی باشد.

  • هنگامی که دستگاه در حال چاپ است کاغذ را از سینی بیرون نیاورید.

  • کاغذها را قبل از قرار دادن در دستگاه، کمی خم کرده، باد بزنید و صاف کنید.

  • از کاغذهای تاخورده، مرطوب، یا پیچ و تاب خورده استفاده نکنید.

  • هرگز انواع مختلف کاغذ را با هم در سینی قرار ندهید.

  • فقط از رسانه چاپ توصیه شده استفاده کنید (به تنظیم اندازه و نوع کاغذ مراجعه کنید).

  • مطمئن شوید که سمت قابل چاپ توصیه شده رسانه چاپی در سینی رو به پایین و در سینی دستی رو به بالا قرار گیرد.

تگ ها