عملکرد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ

1392/5/1

دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.چراکه در دنیای امروزی ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر بسیار مورد توجه عموم قرارگرفته است.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری راه دور ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.
 ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم دورﺑﯿﻦﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﻗﺎب اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺎ 360 درﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﯾﺎراﺳﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 90 درﺟﻪ در ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ زوم ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ھﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ و زوم،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﻮژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اھﻤﯿﺖدارد. ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ دورﺑﯿﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﮏ راه ﺣﻞ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖﻧﻈﺎرت ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ، زوم ﮐﺮدن ﺑﺮ روی اﺷﺨﺎص ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺮک در ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ھﺮ ﮔﻮﻧﻪﺣﺮﮐﺘﯽ در آن ﺣﯿﻄﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪوﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﺿﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﯾﺎ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﯾﺎWDRباﺷﻨﺪ.
دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ و ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎء ﯾﺎ اﺷﺨﺎص در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪ، ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ و ﺑﻪطﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ را در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدی از روﯾﺪاد ھﺎ ﯾﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرﺗﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ھﺎﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﭘﺎرک ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ھﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ و.
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0