لیست قیمت شارژ تونر کارتریجهای لیزر رنگی HP در محل و سایت مشتری

1394/8/30

این لیست قیمت از تاریخ 94/7/1 تا 94/12/30 اعتبار دارد
شارژ تونر کارتریجهای رنگی همراه با تعویض چیپ انجام میگیرد.

 مدل تونر کارتریج
مدل پرینتر رنگی
 قیمت شارژ تونرکارتیجهای رنگی
HP 126A HP 1025/175 شارژ هررنگ تونرکارتریج 35.000 تومان
HP 131A HP 251/276  شارژ هررنگ تونرکارتریج 35.000 تومان
 HP 305A
 HP 351/451/475
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 50.000 تومان
HP 125A
 HP 1215/1518/1515
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 35.000 تومان
HP 128A
 HP 1415/1525
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 35.000 تومان
HP 304A
 HP 1312/2025
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 50.000 تومان
HP 507A
 HP 551/575
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 85.000 تومان
HP 307A
HP 5225
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 120.000 تومان
HP 650A
 HP 5525/750
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 120.000 تومان
HP 645A
 HP 5500/5550
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 120.000 تومان
HP 130A
 HP 177/176
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 35.000 تومان
HP 502A
 HP 3600
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 85.000 تومان
HP 501A
 HP 3505
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 85.000 تومان
HP 124A
 HP 1600/2600
  شارژ هررنگ تونرکارتریج 50.000 تومان

تگ ها