کارتریج 22Aمناسب برای پرینترهای لیزری تک کاره

1393/8/26

کارتریج 22A(زرد) مناسب برای پرینترهای لیزری تک کاره زیراست:
پرینترلیزری تک کاره 4610
پرینترلیزری تک کاره 4650
پرینترلیزری تک کاره 4600
عملکرد تخمینی 8000صفحه با پوشش 5%
تگ ها