کارتریج 12Aمناسب برای چه مدل پرینترهایی است؟

1393/8/26

کارتریج 12Aمناسب برای پرینترهای لیزری تک کاره زیراست:
پرینترلیزری تک کاره 1010
پرینترلیزری تک کاره 1012
پرینترلیزری تک کاره 1015
پرینترلیزری تک کاره 1018
پرینترلیزری تک کاره 1020
پرینترلیزری تک کاره 1022
پرینترلیزری تک کاره 3015
پرینترلیزری تک کاره 3020
پرینترلیزری تک کاره 3030
پرینترلیزری تک کاره 3050
پرینترلیزری تک کاره 3052
پرینترلیزری تک کاره 3055
عملکردبراورد 2000صفحه با پوشش 5%
تگ ها