بدافزار i worm چیست؟

1393/7/15

روش تشخیص الوده بودن سیستم عامل مک توسط iworm
یک پنجره ی finder باز منید
سپس command+shift+Gرا فشاردهید
سپس ادرس Library/Application Support/JavaW سرچ کنید وGo را بزنید
اگر سیستم عاملتان الوده نباشد با این پیغام روبه رو میشوید this folder cant found
تگ ها