دستگاه کپی شارپ2041 جایگزین شارپ203 شد.

1393/6/22