رنگ های کارتریج های جوهر افشان

1393/6/22

c:cyan:ابی
pc:photo cyan:ابی کم رنگ
m:magaenta:قرمز
pm:photo magenta:قرمز کم رنگ
Y:yellow:زرد
k:black:مشکی
g:green:سبز

تگ ها