ایران آنتی ویروس شعله را ساخت

1392/4/8

مهندسان IT ایران ادعا کردند که برنامه آنتی ویروسی ساخته که میتواند ویروس شعله را شناسایی و حذف کند. فایل تروجان شعله از سال 2010 در خاورمیانه فعال بوده اما به تازگی به عنوان ابزاری سایبری و جاسوسی از سوی دولتها ی متخاصم مطرح شده و در صدر اخبار قرار گرفته. دامنه تخریب این ویروس بسیار بزرگتر تروجانهایی مانند استاکس نت است. این اقدام ایران به عنوان برگ زرینی در توانمندی کارشناسان و مهندسانIT در جنگئ سایبری قرار گرفته است.
تگ ها