مولکول هایی ازجنس نور

1392/8/21

یک گروه ازمحققان دردانشگاه های هارواردواردوام ایتی موفق به تولید مولکول هایی ازجنس فوتون هایاهمان واحدهای سازنده نورتاپیش ازاین دردسته ذراتی تصور می شدندکه هیچ برهم کنشی باهم ندارند.امااین محققان مولکول هایی راازطریق برهم کنش همین ذرات واکنش ناپذیر تولیدکردند.این دستاورد میتواندمنجربه تغییرذهنیت دانشمندان از ماهیت فوتون ها وگسترش مرزهای علم شود.ساخت موادی ازجنس نورتاپیش ازاین فقط درداستان های علمی-تخیلی امکان پذیربود.میخاییل لوکیین استادفیزیک دانشگاه هاروارددراین باره میگوید:انچه ماازنورمیدانیم این است که فرتون هافاقدجرم هستندوهیچ واکنشی باهم ندارند.ولی ماحالت خاص ازانها رابوجوداوردیم که دران فوتون هاطوری باهم واکنش میدهندکه بنظرمیرسدجرم دارندیابهتراست بگوییم انگار باپیوستن به هم یک مولکول ایجادمیکنند.اودرتوضیح نحوه واکنش این فرتون هانسبت به هم میگوید:این فرتون ها به محض اینکه به هم میخورندهمدیگرراشبیه صحنه های سینمایی دفع میکنند.محققان در مرکز اتم های فوق سردهاروارد-ام ایتی که سرپرستی ان برعهده لوکین وولادان ولتیک است برای ساختن مولکول های نوری دمای ابری ازاتم های روبیدیوم راتنها تاچنددرجه بالاترازصفرمطلق کاهش دادندصفرمطلق جایی است که دران ذرات عملا ازحرکت می ایستند.انها سپس دوفرتون رابه سمت این ابرسرداتمی شلیک کردند.درابتداومطابق انتظاراین فرتون هاازیکدیگرجداماندند.اماهنگام خروج ازسمت دیگرابرتبدیل به یک مولکول واحدشدند.براساس گفته های تیم تحقیقاتی این یک واکنش فوتونی است که توسط واکنش های اتمی تولید وباعث میشودفوتون هابه شکل یک مولکول واحدعمل کنند.امها امیدوارندبتواننداین یافته رابرای ساخت کامپیوترهای کوانتومی که درانها ردوبدل شدن اطلاعات به فوتون هاوابسته است استفاده کنند.لوکیین دراین باره میگوید:فعلانمیدانیم این کشف چه سودی برای ما خواهدداشت این تنهاحالت جدیدی ازماه است که بررسی های بیشترممکن است کارکردهای تازه ای ازان رابه مایادبدهد..
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0