جدول مقایسه اسکنرهای فوجیتسو

1392/7/13

Multifeed detection

دقت(Dpi)

رابط اتصال

ظرفیت فیدر

اسکن روزانه(برگ)

سرعت اسکن رنگی

سرعت اسکن دوروA4

سرعت اسکن یکروA4

سیستم اسکن مسطح

حداکثرسایزاسکن

نوع اسکنر

مدل

ultrasonic

50to600

SCSl-ll-usb2.0

500

100000تا

135PPM

270IPM

135PPM

NO

A3

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-5950

ultrasonic

50to600

SCSl-ll-usb2.0

500

60000تا

130PPM

260IPM

130PPM

NO

A3

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6800

ultrasonic

50to600

Usb:btype

200

45000تا

90PPM

180IPM

90PPM

YES

A3

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6770

ultrasonic

50to600

Usb:btype

200

45000تا

90PPM

180IPM

90PPM

NO

A3

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6670

ultrasonic

50to600

Usb2.0

200

8000تا

72PPM

 

72PPM

YES

A3

کشش مسطح رنگی یکرو

Fi-6750s

ultrasonic

50to600

SCSl-ll-usb2.0

100

6000تا

35PPM

70IPM

35PPM

NO

A3

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-5530c2

ultrasonic

50to600

SCSl-ll-usb2.0

50

6000تا

60PPM

120IPM

60PPM

YES

A4

 

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6240

ultrasonic

50to600

SCSl-ll-usb2.0

50

6000تا

60PPM

120IPM

60PPM

NO

A4

 

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6140

ultrasonic

50to600

Usb:2.0

50

4000تا

40PPM

80IPM

40PPM

YES

A4

 

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6230z

ultrasonic

50to600

Usb:2.0

50

4000تا

40PPM

80IPM

40PPM

NO

A4

 

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6130

ultrasonic

50to600

Usb:2.0

50

2000تا

20PPM

40IPM

20PPM

NO

A4

 

کشش مسطح رنگی دورو

Fi-6110

length

50to600

Usb:2.0

50

250تا

15PPM

 

15PPM

YES

A4

 

کشش نیمه دواررنگی یکرو

Fi-5015c

تگ ها