جدول مقایسه اسکنرهای کداک

1392/7/13

Multifeed detection

imprinter

دقت(dpi)

رابط اتصال

ظرفیت فیدر

اسکن روزانه (برگ)

سرعت اسکن رنگی

سرعت اسکن دورو

سرعت اسکن یکرو

اسکن مسطح

حدکثرسایزاسکن

نوع اسکنر

مدل

5D-ULTRASONIC

Pre/standard

100-600

USB2.0

750

نامحدود

170PPM

340IPM

170PPM

NO

A3

دورو-رنگی

i5600

3D-ULRASONIC

Pre/option

100-600

USB2.0

500

50000تا

120PPM

240IPM

120PPM

NO

A3

دورو-رنگی

i4600

3D-ULTRASONIC

Pre/option

100-600

USB2.0

500

30000تا

100PPM

200IPM

100PPM

NO

A3

دورو-رنگی

i4200

3D-ULTRASONIC

Post/option

75to1200

USB2.0

150

15000تا

75PPM

150IPM

75PPM

OPTION

A3

دورو-رنگی

i14400

3D-ULTRASONIC

Post/option

75to1200

USB2.0

150

12000تا

60PPM

120IPM

60PPM

OPTION

A3

دورو-رنگی

i14200

3D-ULTRASONIC

 

75to1200

USB2.0

150

9000تا

45PPM

90IPM

45PPM

OPTION

A3

دورو-رنگی

i1405

ULTRASONIC

Post/option

100to1200

USB2.0

250

20000تا

80PPM

160IPM

80PPM

OPTION

A3

دورو-رنگی

i3400

ULTRASONIC

Post/option

100to1200

USB2.0

250

15000تا

50PPM

100IPM

50PPM

YES

A3

دورو-رنگی

i3200

ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

250

10000تا

60PPM

120IPM

60PPM

OPTION

LEGAL

دورو-رنگی

i2900

3D-ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

100

6000تا

70PPM

140IPM

70PPM

OPTION

LEGAL

دورو-رنگی

i2800

3D-ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

75

4000تا

50PPM

100IPM

50PPM

OPTION

LEGAL

دورو-رنگی

i2600

3D-ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

50

2000تا

30PPM

60IPM

30PPM

OPTION

LEGAL

LEGAL

i2400

3D-ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

75

5000تا

40PPM

 

60PPM

OPTION

LEGAL

یکرو-رنگی

1310

3D-ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

50

3000تا

30PPM

90IPM

45PPM

OPTION

LEGAL

دورو-رنگی

i1220

3D-ULTRASONIC

 

100to1200

USB2.0

50

3000تا

30PPM

 

45PPM

OPTION

LEGAL

یکرو-رنگی

i1210

LENGTH

 

75to600

USB2.0

50

1000تا

20PPM

40IPM

20PPM

NO

LEGAL

دورو-رنگی

i1120

LENGTH

 

100-600

USB2.0

20

500تا

15PPM

40IPM

20PPM

NO

A4

دورو-رنگی

i940

3D-ULTRASONIC

 

75to600

LAN@usb

75

3000تا

30PPM

90IPM

45PPM

OPTION

LEGAL

دورو-رنگی-شبکه

Scan station500

تگ ها