محصولات فوژان اکسوم

1392/7/4

شرکت فوژان اکسوم نماینده پیشرفته ترین و عرضه کنندگان سیستمهای مدیریت اطلاعات واسنادشامل:اسکنرهای اسنادومدارکdocument scannerاسکنرهای نقشه کتاب و میکروفیلم گرداننده وکاتریج نوارهای مغناطیسیtape drive .and tape cartridge مجموعه نوارهای مغناطیسیtape librariانواع قلم رایانه جهت گرفتن نمونه امضا و نوشتن داخل رایانه pan tabletومجری سیستمهای بایگانی اسناد سیستمهای دبیرخانه بدون گردش کاغذ paperlessسیستمهای میکروفیلم وتهیه  میکروفیلم ازفایل های اسکن شده درایران بوده وازپشتیبانی مستمرکمپانییهای بین المللی زیربرخوردار میباشد:kodak.fujitsu.avision.contex.tandberg.verbatim.visioneerهمچنین کادرتخصصی ومجهزنیروی انسانی این شرکت بااستفاده ازامکانات فنی سالهاست که درزمینه سرویس وپشتیبانی انوتع اسکنرهای اسنادفعالیت داشته وکلیه مراحل نصب وراه اندازی اموزش وخدمات بعدازفروش رابعهده دارد.کلیه نمایندگیهای انحصاری ورسمی شرکت فوژان اکسوم به تاییدسفارت ایران درکشورصادرکننده وزارت امورخارجه وقوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی ووزارت امورخارجه کشورصادرکننده ونهایتا وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی رسیده وکلیه اسکنرهای این شرکت دارای سه سال گارانتی طلایی و ده سال خدمات پس ازفروش میباشند.فروش وپشتیبانی اسکنرهای پروژه ملی سرشماری نفوس ومسکن 1385امارایران درتمامی کشورواجرای عملیات اسکن اسناد تمامی مناطق شهرداری های تهران واصفهان توسط پیمانکاران بااستفاده ازاسکنرهای این شرکت وبسیاری پروژه های دیگراز افتخارات شرکت فوژان اکسوم میباشد.
تگ ها