3پرینترهای موجود سال 92

1392/6/24

 چند کاره اچ پی HP PSC 6500A Plus
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر دقت پرینت: 1200*4800 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 31 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 4800*4800 dpi اتصال بی سیم (Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره Canon MF 4410
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 23 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اپسون Epson SX 130
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: جوهرافشان حداکثر دقت پرینت: 1400*5760 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 15 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP Envy 110
کاربرد: پرینتر، کپی, اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: جوهرافشان حداکثر دقت پرینت: 1200*4800 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 25 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi اتصال بی سیم (Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP LJ M1132
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 18 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ CM1415FN
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 8 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ CM1415FNW
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 8 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi اتصال بی سیم (Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ CM2320FXI
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 20 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ CM2320NF
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 20 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M1212NF
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 18 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M1214NFH
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 18 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M1217NFW
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 19 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد. اتصال بی سیم (Wireless)
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M1536DNF
کاربر: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M275 NW
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سرعت پرینت: 4 برگ در دقیقه حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 4 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 245*245 dpi اتصال بی سیم (Wireless) کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M375NW
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سرعت پرینت: 19 برگ در دقیقه حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 19 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi اتصال بی سیم (Wireless) کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M475DN
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سرعت پرینت: 21 برگ در دقیقه حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 21 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M475DW
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سرعت پرینت: 21 برگ در دقیقه حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 21 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi اتصال بی سیم (Wireless) کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ M5025
کاربرد: پرینتر،کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت کپی سیاه و سفید: 25 برگ د ردقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP OJ PSC6500
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر دقت پرینت: 4800*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 22 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر : 4800*2400 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
 چندکاره اچ پی HP PSC 2050
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر سرعت پرینت: 20 برگ در دقیقه حداکثر دقت پرینت: 4800*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 16 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*2400 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.        

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0