1پرینترهای موجود سال 92

1392/6/24

 پرینتر اچ پی HP LJ M551DN
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 32 برگ در دقیقه حافظه: 1 گیگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M551N
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 32 برگ در دقیقه حافظه: 1 گیگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M551XH
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 32 برگ در دقیقه حافظه: 1 گیگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M603DN
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 512 مگابایت کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M603N
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 512 مگابایت کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M603XH
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 512 مگابایت کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P1005
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ : A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه حافظه: 2 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P2035
پرینتر اچ پی HP LJ P2035
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P2055D
پرینتر اچ پی HP LJ P2055D
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P4515N
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 128 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP CLJ CP5225N
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A3 حداکثر دقت چاپ: 600*600 dpi سرعت چاپ رنگی: 20 برگ در دقیقه حافظه: 192 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی مدل: HP DJ 3000
نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 4800*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 20 برگ در دقیقه حافظه: ندارد »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی مدل: HP DJ 6000
نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*4800 dpi سرعت چاپ رنگی: 31 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother 2270WD
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 2400*600 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 27 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت کارت شبکه بی سیم ( Network Wireless ) »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 3040CN
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 2400*600 dpi سرعت چاپ رنگی: 17 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 4150CDN
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 2400*600 dpi سرعت چاپ رنگی: 25 برگ در دقیقه حافظه: 128 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 5340D
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه حافظه: 16 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 5350DN
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 6050DN
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 7050N
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.        
 پرینتر اچ پی HP LJ M551DN
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 32 برگ در دقیقه حافظه: 1 گیگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M551N
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 32 برگ در دقیقه حافظه: 1 گیگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M551XH
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 32 برگ در دقیقه حافظه: 1 گیگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M603DN
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 512 مگابایت کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M603N
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 512 مگابایت کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ M603XH
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 512 مگابایت کارت شبکه بی سیم (Network Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر درجعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P1005
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ : A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 15 برگ در دقیقه حافظه: 2 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P2035
پرینتر اچ پی HP LJ P2035
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P2055D
پرینتر اچ پی HP LJ P2055D
 
     پرینتر اچ پی HP LJ P4515N
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 60 برگ در دقیقه حافظه: 128 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی HP CLJ CP5225N
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A3 حداکثر دقت چاپ: 600*600 dpi سرعت چاپ رنگی: 20 برگ در دقیقه حافظه: 192 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی مدل: HP DJ 3000
نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 4800*1200 dpi سرعت چاپ رنگی: 20 برگ در دقیقه حافظه: ندارد »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر اچ پی مدل: HP DJ 6000
نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*4800 dpi سرعت چاپ رنگی: 31 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother 2270WD
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 2400*600 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 27 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت کارت شبکه بی سیم ( Network Wireless ) »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 3040CN
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 2400*600 dpi سرعت چاپ رنگی: 17 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 4150CDN
نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 2400*600 dpi سرعت چاپ رنگی: 25 برگ در دقیقه حافظه: 128 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 5340D
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه حافظه: 16 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 5350DN
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 6050DN
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.
 
     پرینتر برادر Brother HL 7050N
نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر سایز کاغذ: A4 حداکثر دقت چاپ: 1200*1200 dpi سرعت چاپ سیاه و سفید: 30 برگ در دقیقه حافظه: 32 مگابایت »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه پرینترها موجود نمی باشد.        

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0