قیمت پرینتر لیزر سیاه سفید hp
**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام پرینترها با گارانتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5 پرینتر از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات پرینترها به روی هر محصول کلیک نمایید

**این لیست قیمت مربوط ب تاریخ 95/05/25میباشد
 مدل پرینتر لیزری
 تونر کارتریج
کارایی
 قابلیت
قیمت
HP P1102تونر اچ پی 85A پرینتر تک کاره
 ساده 360.000
 HP P1102Wتونر اچ پی 85A پرینتر تک کاره وایرلس 380.000
 HP P1109
تونر اچ پی 85A پرینتر تک کاره ساده 355.000
 HP P1109Wتونر اچ پی 85A پرینتر تک کاره وایرلس 375.000
 HP P2035تونر اچ پی 05A
 پرینتر تک کاره پارالل 580.000
 HP M201Nتونر اچ پی 83A پرینتر تک کاره شبکه
 HP M201DWتونر اچ پی 83A پرینتر تک کاره دوروشبکه
 HP M401Aتونر اچ پی 80A
 پرینتر تک کاره ساده 700.000
 HP M401Dتونر اچ پی 80A پرینتر تک کاره دورو 840.000
 HP M401DNتونر اچ پی 80A پرینتر تک کاره دوروشبکه 1.400.000
 HP M401DWتونر اچ پی 80A پرینتر تک کاره دوروشبکه وایرلس
 1.500.000
 HP M402Dتونر اچ پی 26A
 پرینتر تک کاره دورو 620.000
 HP M402DNتونر اچ پی 26A پرینتر تک کاره دوروشبکه
 HP M402Nتونر اچ پی 26A پرینتر تک کارهشبکه
590.000
 HP 3015DNتونر اچ پی 55A
 پرینتر تک کاره دوروشبکه 1.580.000
 HP M601Nتونر اچ پی 90A
 پرینتر تک کاره شبکه 2.150.000
 HP M603Nتونر اچ پی 90A پرینتر تک کاره شبکه 2.950.000
 HP M706Nتونر اچ پی 93A
 پرینتر تک کاره شبکه - A3
 4.100.000
 HP 1132تونر اچ پی 85Aپرینترسه کاره اسکن - کپی
 560.000
 HP M125Aتونر اچ پی 83Aپرینترسه کاره اسکن - کپی 497.000
 HP M125NWتونر اچ پی 83Aپرینترسه کارهاسکن-کپی-شبکه-وایرلس

 HP M435NWتونر اچ پی 93Aپرینترسه کارهاسکن-کپی-شبکه-وایرلس-A3

 HP M127FN تونر اچ پی 83Aپرینترچهارکاره
اسکن-کپی-فاکس-شبکه 640.000
 HP M127FNH تونر اچ پی 83A پرینترچهارکارهاسکن-کپی-فاکس-شبکه-گوشی 675.000
 HP M127FW تونر اچ پی 83A پرینترچهارکاره اسکن-کپی-فاکس-گوشی 725.000
 HP M127FWH تونر اچ پی 83A پرینترچهارکاره  اسکن-کپی-فاکس-گوشی-وایرلس 765.000
 HP M225DN تونر اچ پی 83A پرینترچهارکاره اسکن-کپی-فاکس-دوروشبکه 980.000
 HP M225DW تونر اچ پی 83A پرینترچهارکاره اسکن-کپی-فاکس-وایرلس 1.180.000
 HP 1212FNتونر اچ پی 85A پرینترچهارکاره اسکن-کپی-فاکس-شبکهتوقف تولید
 HP 1217FNWتونر اچ پی 85A پرینترچهارکاره  اسکن-کپی-فاکس-وایرلستوقف تولید
 HP M425DN تونر اچ پی 80A پرینترچهارکاره  اسکن-کپی-فاکس-دوروشبکه
 HP M425DW تونر اچ پی 80A پرینترچهارکاره  اسکن-کپی-فاکس-دورو وایرلس

 HP M426FDN تونر اچ پی 26A پرینترچهارکاره   اسکن-کپی-فاکس-دوروشبکه1.570.000
 HP M426FDW تونر اچ پی 26A پرینترچهارکاره   اسکن-کپی-فاکس-دورو وایرلس1.670.000

 فروش و شارژ تمامی تونر کارتریجهای لیزری سیاه سفید مندرج در لیست پذیرفته میشود

88593272-88340340