حالت نمایش

اسکنر PANASONIC KV-S1015C

PANASONIC KV-S1015C Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-S1015C
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 20 برگ
سرعت اسکن دورو 40تصویر
اسکن روزانه 1500 برگ
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-S1015C تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-S1026C

PANASONIC KV-S1026C Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-S1026C
سایز اسکن LEGAL
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 30 برگ
سرعت اسکن دورو 60تصویر
اسکن روزانه 2000 برگ
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-S1026C تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-SL1056

PANASONIC KV-SL1056 Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-SL1056
سایز اسکن LEGAL
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 45 برگ
سرعت اسکن دورو 90تصویر
اسکن روزانه 4000 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-SL1056 تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-S1027C

PANASONIC KV-S1027C Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-S1027C
سایز اسکن LEGAL

مشخصات کلی
سایز اسکن LEGAL
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 45 برگ
سرعت اسکن دورو 60تصویر
اسکن روزانه 3000 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت Flathbed Option
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-S1027C تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-SL1066

PANASONIC KV-SL1066 Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-SL1066
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 65 برگ
سرعت اسکن دورو 130تصویر
اسکن روزانه 6000 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-SL1066 تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-S5046H

PANASONIC KV-S5046H Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-S5046H

نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 80 برگ
سرعت اسکن دورو 160تصویر
اسکن روزانه 15000 برگ و بیشتر
ظرفیت فیدر 300 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-S5046H تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-S5055C

PANASONIC KV-S5055C Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-S5055C
سایز اسکن A3
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 90 برگ
سرعت اسکن دورو 180تصویر
اسکن روزانه 17500 برگ و بیشتر
ظرفیت فیدر 200 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-S5055C تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید

اسکنر PANASONIC KV-S5076H

PANASONIC KV-S5076H Document Scanner
اسکنراسناد و دبیرخانه پاناسونیک KV-S5076H
ورودی اسکن: 300 برگ
سایز اسکن A3
نوع اسکن دورو
سرعت اسکن یکرو 100 برگ
سرعت اسکن دورو 200تصویر
اسکن روزانه 20000 برگ و بیشتر
ظرفیت فیدر 300 برگ
امکانات اسکن کارت ویزیت
لطفا برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی PANASONIC KV-S5076H تماس بگیرید
بازار اچ پی 340 340 88 021

امتیازمحصول
تماس بگیرید