ریبون پرینتر

 شماره فنی ریبون
 سایز ریبون
 رنگ ریبون
 پرینترهای سازگار
 PR-EP DFX9000
12/7*4000mm مشکی
 شماره فنی ریبون
 سایز ریبون
 رنگ ریبون
 پرینترهای سازگار
 PR-EP DFX9000
12/7*4000mm مشکی اپسون DFX9000
 PR-OL PR97*1500mm مشکی الویتیPR9/PR9B
 PR-OL PR411*1100mm مشکی الویتیPR4/DP8
 PR-EP 2170/218012/7*3000mm مشکی اپسون LQ2170/2180/2080
 PR-OL PR27*1200mm مشکی الویتیPR2
 PR-OL PR36/35*1500mm مشکی الویتیSP40/PR3
 PR-EP LQ300
12/7*1400mm مشکی اپسون LQ300
 PR-EP LQ35012/7*1500mm مشکی اپسون LQ350
 PR-EP DFX500012/7*4000mm مشکی اپسون DFX5000/8000
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر