چرخ دنده پرینترهای سازگار
 مدل چرخ دنده پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
چرخ دنده پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP...


 پرینترهای سازگار
 مدل چرخ دنده پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
چرخ دنده پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP 4300,HP 4200 چرخ دنده پرینتر 4200
  HP 1212,HP 1522,HP 1132,HP 1006 چرخ دنده پرینتر 1005
   HP 1329,HP 1018,HP 1020,HP 3052 چرخ دنده پرینتر 1010
    HP 4015,HP 602,HP 603
 چرخ دنده پرینتر 4014
    HP 706,HP 5100,HP 5200,HP 435 چرخ دنده پرینتر 5000
    HP 2014,HP 2015,HP 1160 چرخ دنده پرینتر 1320
    HP 4050,HP 8100,HP 4000 چرخ دنده پرینتر 4050
    HP 1300,HP 3300,HP 1150 چرخ دنده پرینتر 1200
    HP 3035,HP 3015,HP 3027 چرخ دنده پرینتر 3005
  HP 125,HP 225,HP 201,HP 201
 چرخ دنده پرینتر 127
  HP 276,HP 251 چرخ دنده پرینتر 251
  HP 277,HP 252 چرخ دنده پرینتر 252
  HP 476,HP 451,HP 351 چرخ دنده پرینتر300
  HP 551,HP 3525,HP 553 چرخ دنده پرینتر 551
HP 601,HP 602,HP 603
چرخ دنده پرینتر 601
 HP 400,HP 425,HP 401چرخ دنده پرینتر 400
 HP 1217,HP 1214,HP 1132چرخ دنده پرینتر 1102
HP 402,HP 426
چرخ دنده پرینتر 402
HP 452,HP 477
 چرخ دنده پرینتر 452
HP 1215,HP 2025,HP 1525,HP 1415   چرخ دنده پرینتر 2025
 HP 750,HP 5225 
  چرخ دنده پرینتر 5225
 HP 5525,HP 5550 
  چرخ دنده پرینتر 5500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر