فوم رولر تونر کارتریج کانن

فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه...
فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه پرینت، شارژ اضافی روی درام را پاک می کند .


نوع چاپ  پرینترهای سازگار  مدل فوم رولر کانن
 سیاه سفید
 CANON 6020/6000/6030
فوم رولر کانن725
  سیاه سفید CANON 4430/4450/4570/4410فوم رولر کانن728
  سیاه سفید CANON 212/211/216/217/226/229
فوم رولر کانن737
  سیاه سفید CANON 3310/3370
فوم رولر کانن715
  سیاه سفید CANON 3000/2900
فوم رولر کانن703 
  سیاه سفید CANON 3300/3360
فوم رولر کانن708
  سیاه سفید CANON 3010/3100
فوم رولر کانن712
  سیاه سفید CANON 3250
فوم رولر کانن713
  سیاه سفید CANON 4010/4120/4360/4150
 فوم رولر کاننFX10
  سیاه سفید CANON 3100
 فوم رولر کاننEP26
  سیاه سفید CANON 1120/1110/350 فوم رولر کاننEP22
  سیاه سفید CANON
  سیاه سفید CANON
  سیاه سفید CANON

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر