دکتر بلید تونرکارتریج کانن


دکتر بلید، تیغه فلزی ای است که میزان تونر روی مگنت تونر کارتریج لیزری را کنترل...

دکتر بلید، تیغه فلزی ای است که میزان تونر روی مگنت تونر کارتریج لیزری را کنترل میکند
  نوع چاپ  پرینترهای سازگار  مدل دکتر بلید کانن
 سیاه سفید
 CANON 6020/6000/6030
دکتربلید کانن725
  سیاه سفید CANON 4430/4450/4570/4410دکتربلید کانن728
  سیاه سفید CANON 212/211/216/217/226/229
دکتربلید کانن737
  سیاه سفید CANON 3310/3370
دکتربلید کانن715
  سیاه سفید CANON 3000/2900
دکتربلید کانن703 
  سیاه سفید CANON 3300/3360
دکتربلید کانن708
  سیاه سفید CANON 3010/3100
دکتربلید کانن712
  سیاه سفید CANON 3250
دکتربلید کانن713
  سیاه سفید CANON 4010/4120/4360/4150
 دکتربلید کاننFX10
  سیاه سفید CANON 3100
 دکتربلید کاننEP26
  سیاه سفید CANON 1120/1110/350 دکتربلید کاننEP22
  سیاه سفید CANON  دکتربلید کانن
  سیاه سفید CANON  دکتربلید کانن
  سیاه سفید CANON  دکتربلید کانن

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر