دکتر بلید تونرکارتریج اچ پی

دکتر بلید، تیغه فلزی ای است که میزان تونر روی مگنت تونر کارتریج لیزری را کنترل...
دکتر بلید، تیغه فلزی ای است که میزان تونر روی مگنت تونر کارتریج لیزری را کنترل میکند


 نوع چاپ

 پرینترهای سازگار
 مدل دکتر بلید اچ پی
 سیاه سفید

 HP 1010/1012/1015/1018/1022/3050
 Q2612A/دکتر بلید HP 1010
  سیاه سفید
 HP 1100/3100/3150/3200
 C4092A/دکتر بلید HP 1100
  سیاه سفید
 HP 1200/1000/1150/1300/3330
 C7115A/دکتر بلیدHP 1200
  سیاه سفید
 HP 1320/1160/3390
 Q5949A/دکتر بلیدHP 1320
  سیاه سفید
 HP 2015/2014/2727
 Q7553A/دکتر بلیدHP 2015
  سیاه سفید
 HP 201/125/127/225
  CF283A/دکتر بلیدHP 127
  سیاه سفید
 HP 1566/1606/1600/1536
  CE278A/دکتر بلیدHP 1536
  سیاه سفید
 HP 1102/1132/1212/1214/1217
   CE285A/دکتر بلیدHP 1212
  سیاه سفید
 HP 1005/1006/1505/1120/1522
   CB436A/دکتر بلیدHP 1505
  سیاه سفید
 HP 2035/2055/2030/2050
   CE505A/دکتر بلیدHP 2035
  سیاه سفید
 HP 401/401DN/425/402/426/401DW
   CF280A/دکتر بلیدHP 400
  سیاه سفید
 HP 2400/2420/3027/3005
   Q6511A/دکتر بلیدHP 2430
  سیاه سفید
 HP 3015DN/3015
   CE255A/دکتر بلیدHP 3015
  سیاه سفید
 HP 4015/4014/4515
   CC364A/دکتر بلیدHP 4015
  سیاه سفید
 HP 5000/5100
   C4129X/دکتر بلیدHP 5000
  سیاه سفید
 HP 5200/5025/5035
   Q7516A/دکتر بلیدHP 5200
  سیاه سفید
 HP 706/701/435
   CZ193A/دکتر بلیدHP 706
  سیاه سفید
 HP 712/725
   CF214A/دکتر بلیدHP 712
  سیاه سفید
 HP 601/602/603/4555
    CE90A/دکتر بلیدHP 601
رنگی
 HP 1025/175/176/177
دکتر بلیدHP 1025
رنگی
 HP 1215/1312/1518/1515
دکتر بلیدHP 1215
 رنگی
 HP 1525/1415
 دکتر بلیدHP 1525
 رنگی
 HP 251/256/252/277
 دکتر بلیدHP 200
 رنگی
 HP 351/451/475/476
 دکتر بلیدHP 300
 رنگی
 HP 2025/2020/2320
 دکتر بلیدHP 2025
 رنگی
 HP 1600/2600/1017/1015/
دکتر بلیدHP 2600
 رنگی
 HP 3525/551/4025/4525
 دکتر بلیدHP 3525
 رنگی
 HP 3700/3500/3550
 دکتر بلیدHP 3700
 رنگی
 HP 3600/3505/3800/3000
 دکتر بلیدHP 3600
 رنگی
 HP 4600/4650
 دکتر بلیدHP 4600
 رنگی
 HP 4700/4730
 دکتر بلیدHP 4700
 رنگی
 HP 5225/5525/750
دکتر بلیدHP 5225
 رنگی
 HP 5500/5550
 دکتر بلیدHP 5500
 رنگی
 HP 6030/6040
دکتر بلیدHP 6015
 


 

 
 

 
 

 
 

 


توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر