پرس رولر


 پرینترهای سازگار
 مدل پرس رولر پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
پرس رولر پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP...

 پرینترهای سازگار
 مدل پرس رولر پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
پرس رولر پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP 4300,HP 4200 پرس رولر پرینتر 4200
  HP 1212,HP 1522,HP 1132,HP 1006 پرس رولر پرینتر 1005
   HP 1329,HP 1018,HP 1020,HP 3052 پرس رولر پرینتر 1010
    HP 4015,HP 602,HP 603
 پرس رولر پرینتر 4014
    HP 706,HP 5100,HP 5200,HP 435 پرس رولر پرینتر 5000
    HP 2014,HP 2015,HP 1160 پرس رولر پرینتر 1320
    HP 4050,HP 8100,HP 4000 پرس رولر پرینتر 4050
    HP 1300,HP 3300,HP 1150 پرس رولر پرینتر 1200
    HP 3035,HP 3015,HP 3027 پرس رولر پرینتر 3005
  HP 125,HP 225,HP 201,HP 201
 پرس رولر پرینتر 127
  HP 276,HP 251 پرس رولر پرینتر 251
  HP 277,HP 252 پرس رولر پرینتر 252
  HP 476,HP 451,HP 351 پرس رولر پرینتر300
  HP 551,HP 3525,HP 553 پرس رولر پرینتر 551
HP 601,HP 602,HP 603
پرس رولر پرینتر 601
 HP 400,HP 425,HP 401پرس رولر پرینتر 400
 HP 1217,HP 1214,HP 1132پرس رولر پرینتر 1102
HP 402,HP 426
پرس رولر پرینتر 402
HP 452,HP 477
 پرس رولر پرینتر 452
HP 1215,HP 2025,HP 1525,HP 1415   پرس رولر پرینتر 2025
 HP 750,HP 5225 
  پرس رولر پرینتر 5225
 HP 5525,HP 5550 
  پرس رولر پرینتر 5500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر