رول فاکس

 مدل رول فاکس
 برند متراژ فاکسهای سازگار
 KX-FA57رول فکس
 پاناسونیک 70متر Panasonic...
 مدل رول فاکس
 برند متراژ فاکسهای سازگار
 KX-FA57رول فکس
 پاناسونیک 70متر Panasonic 701/711/363/381
 KX-FA55رول فکس پاناسونیک 70متر Panasonic 175/165/151/372
 KX-FA52رول فکس پاناسونیک 30متر Panasonic 205/215/207/218
 KX-FA54رول فکس پاناسونیک 30متر Panasonic 248/241/235/145
 KX-FA92رول فکس پاناسونیک 35متر Panasonic 376/378/381/6550
 KX-FA93رول فکس پاناسونیک 70متر Panasonic 332/333/353/363
 KX-FA136رول فکس پاناسونیک 100متر Panasonic 195/280/245/278

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر