چیپست شمارشگر

چیپست یا شمارنده وظیفه شمارش و کنترول تعداد برگ هایی را دارد که یک کارتریج با...
چیپست یا شمارنده وظیفه شمارش و کنترول تعداد برگ هایی را دارد که یک کارتریج با اندازه تونر مشخص و ظرفیت کاست خاص دارد در واقع هشدار تونر داخل کاست را به کار بر میدهد.
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر