تونر شارژ مشکی HP


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در پک های آلومینیومی یک کیلویی 


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در پک های آلومینیومی یک کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری HP از جمله

HP 2055 / 400/ 1320 / 401 / 2035 / 5200 / 706 / 402 / 3015 / 601 / 603 / 425 / 426 / 712

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در پک های آلومینیومی 5 کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری HP از جمله

HP 2055 / 400/ 1320 / 401 / 2035 / 5200 / 706 / 402 / 3015 / 601 / 603 / 425 / 426 / 712

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در قوطی سفید 140 گرمی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری HP از جمله

HP 2055 / 400/ 1320 / 401 / 2035 / 5200 / 706 / 402 / 3015 / 601 / 603 / 425 / 426 / 712

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در قوطی یک کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری HP از جمله

HP 2055 / 400/ 1320 / 401 / 2035 / 5200 / 706 / 402 / 3015 / 601 / 603 / 425 / 426 / 712

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در قوطی سبز 100 گرم 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری HP از جمله

HP 1102 / 1212 / 1132 / 201 / 125 / 127 / 225 / 1005 / 1006 / 1214 / 1217 / 1536 / 1522

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری HP در قوطی سبز یک کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری HP از جمله

HP 1102 / 1212 / 1132 / 201 / 125 / 127 / 225 / 1005 / 1006 / 1214 / 1217 / 1536 / 1522

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر