تونر شارژ

تونر شارژ پودری است که داخل مخزن کارتریج ریخته میشود و تولید رنگ میکند
تونر شارژ پودری است که داخل مخزن کارتریج ریخته میشود و تولید رنگ میکند
گروه های بیشتر